Wednesday, November 19, 2008

Obama's First Address